SALI ZABAW

REGULAMIN SALI ZABAW MAXYMEK

W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie dzieci w Sali Zabaw prosimy o zachowanie następujących zasad:

 1. Regulamin dotyczy Sali Zabaw Maxymek znajdującej się w Mysłowicach, przy ul. Bończyka 40.

 2. Sala Zabaw przeznaczona jest dla dzieci do lat 12 – stu lub 150cm.

 3. Dla dzieci do 3 – go roku życia przygotowany jest „kącik maluszka”.

 4. Na konstrukcji zabawowej w jednym momencie może przebywać maksymalnie 120 dzieci.

 5. Na konstrukcjach mogą przebywać tylko dzieci. Dorośli mogą wejść na konstrukcje tylko za zgodą personelu.

 6. Z urządzeń zabawowych znajdujących się na terenie placówki należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.

 7. Przed skorzystaniem z trampoliny, gokartów, konstrukcji zabawowych rodzic/opiekun zobowiązany jest przedstawić dziecku zasady bezpieczeństwa opisane poniżej:

  a) NIE WOLNO POPYCHAĆ INNYCH DZIECI.

  b) NIE WOLNO WYNOSIĆ PIŁECZEK Z BASENÓW, RZUCAĆ SIĘ NIMI.

  c) ZABRANIA SIĘ SPOŻYWANIA JEDZENIA ORAZ PICIA PODCZAS ZABAWY.

  d) SUROWO ZABRANIA SIĘ WCHODZENIA NA SIATKĘ ZABEZPIECZAJĄCĄ.

  e) ZABRANIA SIĘ ZJEŻDŻANIA GŁOWĄ W DÓŁ, SKAKANIA ZE ZJEŻDŻALNI, WCHODZENIA NA ZJEŻDŻALNIE OD STRONY POCHYŁEJ, ZJEŻDŻANIA NA BOKU, ZAKŁADANIA RĄK ZA PLECY PODCZAS ZJEŻDŻANIA, ZJEŻDŻANIA W PARACH, ZATRZYMYWANIA SIĘ NA ZJEŻDŻALNI, STANIA BEZPOŚREDNIO POD NIĄ.

  f) ZABRANIA SIĘ PRZEBYWANIA NA DUŻEJ TRAMPOLINIE WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB NIŻ ZALECI/POZWOLI NA TO PERSONEL SALI ZABAW (max. 4 osoby).

  g) SUROWO ZABRANIA SIĘ WCHODZENIA POD DUŻĄ TRAMPOLINĘ.

  h) ZABRANIA SIĘ ROBIENIA SALT LUB „FIKOŁKÓW” NA TRAMPOLINACH.

  i) ZABRANIA SIĘ WNOSZENIA ZABAWEK NA TRAMPOLINY I KONSTRUKCJĘ.

  j) ZASADY DOTYCZĄCE GOKARTÓW:

 • NA GOKARTACH JEŹDZIMY POJEDYNCZO!

 • ZAKAZ PRZEBYWANIA NA TORZE INNYCH DZIECI PODCZAS JAZDY GOKARTÓW!

 • JAZDA DOZWOLONA WYŁĄCZNIE DLA DZIECI POWYŻEJ 5 ROKU ŻYCIA NA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORAZ POD OKIEM OPIEKUNA!

  k) JAZDA NA PONTONACH DOZWOLONA WYŁĄCZNIE NA ZIELONEJ ZJEŻDŻALNI.

 1. Rodziców/opiekunów przed wejściem do Sali Zabaw prosimy o ściągnięcie dzieciom łańcuszków, kolczyków oraz innych ozdób mogących stanowić potencjalne niebezpieczeństwo dla bawiących się na Sali Zabaw

 2. Prawni opiekunowie ponoszą odpowiedzialność prawną za szkody wyrządzone na osobach i mieniu przez swoje dziecko. W przypadku zepsucia przez dziecko jakiegoś przedmiotu, rodzic/opiekun zobowiązany jest zapłacić za niego.

 3. Koszt zabawy określony jest w cenniku, a wybór rodzaju biletu musi być dokonany przed wejściem na Salę Zabaw(nie ma możliwości jego zmiany po rozpoczęciu naliczania czasu pobytu).
 4. Prowadzący Salę Zabaw zastrzega sobie prawo do zmiany cennika oraz godzin otwarcia Sali Zabaw. Powyższe zmiany nie stanowią zmiany postanowień regulaminu i nie wymagają pisemnego aneksu.

 5. Promocje nie łączą się.

 6. Przy wejściu do Sali każda osoba zobowiązana jest do pozostawienia swoich czytelnych danych w kwestionariuszu osobowym: imię, nazwisko, numer telefonu, podpis. Dane zbierane są w celach bezpieczeństwa, nie są przetwarzane, a po zakończeniu pobytu przez Klienta w Sali Zabaw zostają trwale usunięte.

 7. Istnieje możliwość pozostawienia dziecka samego w Sali Zabaw. Rodzic/opiekun (osoba pełnoletnia posługująca się dokumentem tożsamości) pozostawia dziecko samodzielnie w Sali Zabaw. W takiej sytuacji mają obowiązek poinformowania o tym personelu Sali Zabaw i wypełnienia kwestionariusza osobowego. Minimalny wiek dziecka, które może być pozostawione samo w Sali Zabaw to 3 lata. Oprócz tego dziecko musi umieć mówić, rozumieć co się do niego mówi oraz umieć korzystać samodzielnie z toalety.

 8. Potwierdzeniem prawa do przebywania na Sali Zabaw jest otrzymana przy wejściu karta, która nalicza czas pobytu w Sali Zabaw i na którą nabijane są inne płatności. Kartę należy zachować do czasu opuszczenia placówki (nie dotyczy grup zorganizowanych). Dziecko samo pozostające w Sali Zabaw otrzymuje zegarek, na który naliczany jest czas pobytu oraz inne płatności. Istnieje możliwość zakupu karty na własność. Koszt zakupu karty, to 10zł.

 9. Za zgubioną kartę lub zegarek pobierana jest opłata w wysokości 20zł.

 10. Ze względu na zachowanie czystości w Sali Zabaw obowiązuję całkowity zakaz wprowadzania wózków.

 11. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są przed wejściem na obiekt nałożyć folie na obuwie ( 50gr/szt) , bądź zdjąć obuwie. W okresie deszczowym obowiązują jedynie skarpetki lub papcie ( folie niestety przemakają ). Podyktowane jest to zachowaniem czystości i higieny na terenie obiektu.

 12. Dzieci zdejmują buty przed wejściem na obiekt. Dzieci poruszają się po Sali wyłącznie w skarpetkach antypoślizgowych. Poruszanie się po sali na boso jest zabronione. Poruszanie się po Sali w zwykłych skarpetkach na odpowiedzialność opiekuna po podpisaniu odpowiedniej zgody. W Sali Zabaw jest możliwość zakupu skarpetek antypoślizgowych.

 13. W przypadku dużej ilości dzieci znajdujących się w Sali Zabaw, personel może odmówić pozostawienia dziecka bez opiekuna oraz może ograniczyć czasowo liczbę osób wchodzących na Salę Zabaw, ze względu na obowiązujące wymogi bezpieczeństwa dla konstrukcji i urządzeń znajdujących się na Sali Zabaw.

 14. Personel Sali Zabaw może odmówić dziecku wejścia do Sali Zabaw, a także poprosić go o wcześniejsze opuszczenie sali, w przypadku jeżeli swoim zachowaniem zagraża ono bezpieczeństwu innych uczestników zabawy.

 15. Ze względów epidemiologicznych personel Sali Zabaw zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu dzieciom z widocznymi objawami przeziębienia, grypy, czy chorób zakaźnych.

 16. Na teren Sali Zabaw nie wnosimy własnego jedzenia oraz picia. W sali wolno spożywać tylko produkty zakupione w barze. Jemy i pijemy tylko przy stolikach lub w wyznaczonych do tego strefach (kawę spożywamy tylko na strefie barowej). Dozwolone są jedynie napoje dla dzieci poniżej 3 roku życia w specjalnych bidonach.

 17. Klient Sali Zabaw zobowiązany jest do przechowywania swoich rzeczy w szatni obsługiwanej przez recepcję Sali Zabaw. Dowodem przyjęcia rzeczy do szatni jest wydanie numerka. Za zgubienie lub uszkodzenie zwrotnego numerka będzie pobierana opłata w wysokości 5zł. W przypadku zgubienia numerka, rzeczy będą wydawane po uiszczeniu opłaty i zakończeniu pracy Sali Zabaw. Cenne i wartościowe przedmioty można na czas pobytu w Sali Zabaw złożyć w depozycie w recepcji Sali Zabaw.

 18. Na terenie Sali Zabaw obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów i spożywania alkoholu, a także wprowadzania zwierząt.

 19. Obsługa może odmówić wejścia na Salę osobie, jeżeli uzna, że jest pod wpływem alkoholu
  i środków odurzających.

 20. Klienci Sali Zabaw wyrażają zgodę na przetwarzanie bieżąco i w przyszłości zdjęć przedstawiających ich wizerunek i dzieci w mediach takich jak internet, tv itp.

 21. Sala Zabaw zastrzega sobie prawo do wizualnego monitoringu Klientów. Kamery zainstalowane są wyłącznie w celach bezpieczeństwa i dowodowych. Klient wyraża zgodę na rejestrowanie swojego wizerunku. Sala Zabaw zobowiązuje się wykorzystywać wizerunek Klienta jedynie w celach wskazanych wyżej, a w innych za zgodą wyrażoną na piśmie.

 22. Wszelkie nieprawidłowości i wynikające z nich roszczenia, należy jak najszybciej zgłaszać w formie pisemnej pracownikom Sali Zabaw.

 23. Przed wejściem na Salę Zabaw Klient ma obowiązek zapoznania się z regulaminem. Po zapoznaniu się z regulaminem Klient podpisuje kwestionariusz wskazany przez pracownika, co jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

 24. Do oferowanych przez Salę Zabaw pakietów urodzinowych zastosowanie mają postanowienia niniejszego regulaminu oraz regulaminu urodzinowego Sali Zabaw.

DZIĘKUJEMY ZA PRZESTRZEGANIE REGULAMINU